소리바다 - Soribada

소리바다 - Soribada Đi thuyền đại dương âm nhạc! Gặp Sorvada để nghe nhạc của riêng bạn ~! * Phụ phí có thể áp dụng khi sử dụng ứng dụng.

 • Store

  Android

 • Category

  Music And Audio

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  June 28, 2020

 • Current version

  4.0.25

 • Avg ratings

  3.5

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • 소리바다 - Soribada screenshot
 • 소리바다 - Soribada screenshot
 • 소리바다 - Soribada screenshot
 • 소리바다 - Soribada screenshot

Music And Audio Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

– 더 간편해지고 편의성을 UP한 "홈 메뉴”
– 내 기분에 맞게 태그를 선택하는 “테마음악"
– 당신을 위한 맞춤형 추천음악 "For You“
– 나를 위한 뮤직 스토리 "내음악"


[소리바다의 주요 기능]
▶ 10분마다 업데이트되는 소리바다 실시간차트!
▶ 1,000만 곡 이상의 소리바다 음원을 마음껏 검색할 수 있어요.
▶ 청취패턴을 분석해주는 새로운 음악추천 알고리즘 ‘For You’를 경험해 보세요!
▶ 곡명 옆에 ‘파도’ 버튼을 누르면 비슷한 음악 20곡을 바로 찾아내지요.
▶ 소리바다 DJ가 한땀 한땀 선정한 플레이리스트는 기본 제공!
▶ 나만의 플레이리스트를 만들고 카카오톡, 카카오스토리, 페이스북에 공유 가능!
▶ ‘최근 들은 곡’, ‘많이 들은 곡‘, ‘좋아하는 곡’을 바로 재생할 수 있어요.
▶ 좋아하는 아티스트, 친구들을 팔로우하고 마음을 표현해 보세요.
▶ 카카오톡, 페이스북 ID로 로그인도 간편하게 하세요.

* 유료 서비스 약관 : http://m.soribada.com/member/pay?soriapp=
* 개인정보취급방침 : http://m.soribada.com/member/personal?soriapp=/

* 서비스 이용 중 궁금하신 점은 소리바다 앱 내 이용문의 또는 고객센터로 문의 부탁드립니다.
- 소리바다 고객센터 : 1577 - 7334

* 소리바다의 다양한 음악 정보와 깜짝 이벤트를 만나는 또 다른 방법!
- 공식 블로그 : http://blog.naver.com/soribada007
- 공식 페이스북 : https://www.facebook.com/soribada


[소리바다 사용을 위해 필요한 접근 권한 안내]

1. 전화 (필수)
- 재생 중 전화 상태 체크, 휴대폰 번호로 로그인
2. 저장공간 (필수)
- 음악 콘텐츠(이미지, 음원 파일 등)의 저장 및 디바이스 음악의 재생
3. 다른 앱 위에 표시되는 앱 권한 (필수)
- 앱 내에서 웹뷰 팝업을 표시할 때

* 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 이용하는 경우에는 선택적 접근 권한 동의가 불가능합니다. 디바이스의 소프트웨어 버전을 업그레이드 후, 이용해주시기 바랍니다.
----
개발자 연락처 :
* 주소: 서울특별시 강남구 언주로 617 4~5층
* 연락처: 1577-7334

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.