Polskie Ustawy (Kodeksy)

Polskie Ustawy (Kodeksy)

ZIC aplikacje mobilne

 • Store

  Android
 • Category

  Social

 • Country

  Singapore

 • Language

 • Last update

  April 06, 2017

 • Current version

  4.4.6

 • Avg ratings

  0

Polskie Ustawy (Kodeksy)

Polish Act is an application containing over 100 current codes and laws.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 24 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description is quite long enough. 72 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 4085 characters

  Show ASO best practices
  You have 4085 characters. The Play Store algorithm takes app descriptions into account so don't forget to use relevant and important keywords in your description to increase your discoverability. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have 9 screenshots. We hope that users can see all your incredible app features. Be sure that your first screenshots showcase your best features.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on April 06, 2017. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Polskie Ustawy (Kodeksy)

ZIC aplikacje mobilne

 • Store

  Android
 • Category

  Social

 • Country

  Singapore

 • Language

 • Last update

  April 06, 2017

 • Current version

  4.4.6

 • Avg ratings

  0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Polskie Ustawy (Kodeksy) screenshot Polskie Ustawy (Kodeksy) screenshot Polskie Ustawy (Kodeksy) screenshot Polskie Ustawy (Kodeksy) screenshot

Social Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Polskie Ustawy to aplikacja zawierająca ponad 100 kodeksów i ustaw pogrupowanych w przejrzystych kategoriach. Aplikacja jest regularnie aktualizowana i uzupełniana o kolejne akty prawne. Polecana prawnikom, studentom oraz tym wszystkim, którzy potrzebują szybkiego dostępu do przepisów prawa w swoim telefonie.

Główne zalety aplikacji to bardzo szeroki wybór ustaw dostępnych w trybie offline, prosty i intuicyjny interfejs oraz możliwość znajdowania przepisów po poszczególnych artykułach. Obszerne akty prawne zostały podzielone na mniejsze jednostki, do których można uzyskać szybki dostęp za pomocą panelu wysuwanego z prawej strony aplikacji.

Przed kupnem możesz zapoznać się z bezpłatną, sponsorowaną wersją aplikacji.

Spis kategorii oraz ustaw:

Konstytucja i ustrój sądów
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Trybunał Konstytucyjny
- Sąd Najwyższy
- Sądy Powszechne
- Sądy administracyjne
- Prokuratura
- Kodeks wyborczy

Prawo cywilne:
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo wekslowe
- Księgi wieczyste i hipoteka
- Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
- Własność lokali
- Koszty sądowe w sprawach cywilnych
- Sprzedaż konsumencka
- Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
- Komornicy sądowi i egzekucja
- Prawo prywatne międzynarodowe
- Rozporządzenie RZYM I
- Rozporządzenie RZYM II
- Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

Prawo karne:
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks karny wykonawczy
- Postępowanie w sprawach nieletnich
- Opłaty w sprawach karnych
- Wychowanie w trzeźwości

Prawo handlowe i gospodarcze:
- Kodeks spółek handlowych
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Zamówienia publiczne
- Swoboda działalności gospodarczej
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- Ochrona konkurencji i konsumentów
- Prawo energetyczne
- Prawo przewozowe

Prawo administracyjne i samorządowe:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi
- Gospodarka nieruchomościami
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- Prawo ochrony środowiska
- Prawo budowlane
- Prawo geologiczne i górnicze
- Prawo o ruchu drogowym
- Finanse publiczne
- Samorząd gminny
- Samorząd powiatowy
- Samorząd województwa
- Oświata
- Szkolnictwo wyższe
- Finansowanie nauki
- Stopnie i tytuły zawodowe
- Prawo farmaceutyczne
- Dostęp do informacji publicznej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
- Kodeks pracy
- Zwolnienia grupowe
- Odpowiedzialność materialna pracownika
- Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników
- System ubezpieczeń społecznych
- Renty i emerytury
- Choroba i macierzyństwo
- Wypadki przy pracy
- Pomoc społeczna

Prawo podatkowe:
- Ordynacja podatkowa
- Kontrola skarbowa
- VAT - podatek od towarów i usług
- CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
- PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
- Akcyza
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Podatki i opłaty lokalne
- Spadki i darowizny
- Zryczałtowany podatek dochodowy
- Opłata skarbowa
- Rachunkowość

Prawo finansowe:
- Prawo bankowe
- Nadzór nad rynkiem kapitałowym
- Usługi płatnicze
- Kredyt konsumencki
- Oferta publiczna

Prawo własności intelektualnej:
- Prawo autorskie
- Prawo własności przemysłowej
- Ochrona baz danych

Dla służb i urzędów:
- Ustawa o policji
- Ustawa o ABW i AW
- Straż Graniczna
- Straż Pożarna
- Straże gminne
- Cudzoziemcy
- Ochrona informacji niejawnych
- Środki przymusu bezpośredniego
- Broń i amunicja
- Służba cywilna
- Urzędnicy państwowi
Organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenia
- Fundacje
- Pożytek publiczny i wolontariat
- Sport
- Zbiórki publiczne

Stan prawny – 17 stycznia 2015 r.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!