iTranslate แปล ภาษา

iTranslate แปล ภาษา แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ

 • Store

  Apple

 • Category

  Productivity

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  May 25, 2020

 • Current version

  12.8.0

 • Avg ratings

  4.7

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • iTranslate แปล ภาษา Screenshot
 • iTranslate แปล ภาษา Screenshot
 • iTranslate แปล ภาษา Screenshot
 • iTranslate แปล ภาษา Screenshot

Productivity Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

iTranslate คือแอ็พการแปลและพจนานุกรมชั้นนำ แปลข้อความ เว็บไซต์ หรือเริ่มการสนทนาจากเสียงเป็นเสียงได้ง่ายๆ ในกว่า 100 ภาษา โหมดออฟไลน์ใหม่ของเราช่วยให้คุณสามารถใช้ iTranslate ได้ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องจ่ายค่าโรมมิ่งที่แพง

● ดูคำแปลในกว่า 100 ภาษา
● เลือกฟังคำแปลในเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง
● สลับระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ ไปมา
● พจนานุกรมพร้อมคำพ้องและความหมายต่างๆ
● Phrasebook - ด้วยวลีที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากว่า 250 คำ
● แอ็พ iMessage App และแป้นพิมพ์เสริม
● แอ็พ Apple Watch, แป้นพิมพ์เสริมฟรี, วิดเจ็ตวันนี้
● การแปลทับศัพท์ การแบ่งปัน รายการโปรด ประวัติ และอีกมากมาย
● แอ็พสำหรับ iPhone, iPad และ Apple Watch ที่ได้รับรางวัล

คุณสมบัติเวอร์ชั่น PRO
● Lens: ใช้กล้องของคุณเพื่อแปลเมนู ป้าย และอื่น ๆ ได้ทันที
● โหมดการแปลออฟไลน์
● การสนทนาจากเสียงเป็นเสียง
● การแปลเว็บไซต์รวมทั้งส่วนขยาย Safari สุดเจ๋ง
● การผันคำกริยาในกาลต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate PRO ได้ที่ https://www.itranslate.com

เป็นที่ชื่นชอบและเชื่อถือจากคนนับล้าน
● ดาวน์โหลด 70 ล้านครั้งและข้อความติชมใน App Store กว่า 1,000,000 ข้อความ!
● แอ็พดีที่สุดประจำปี 2015, ได้รับรางวัล Editor’s Choice, ได้รับคัดเลือกเป็น App Store Essentials
● "…ไม่เคยต้องเผชิญอุปสรรคทางภาษา", Time.com
● "การแปลจากเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ", Cult of Mac
● ได้รับการแนะนำอยู่บ่อยๆ ในโฆษณาของ Apple TV และใน App Store

ช่วยเหลือ
ดูที่ https://www.itranslate.com/support/ หรือติดต่อเราที่ help@itranslate.com

ติดตามเราในทวิตเตอร์: https://twitter.com/iTranslateApp
"ถูกใจและแชร์" ในเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/itranslateapp
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate: https://www.itranslate.com

ภาษา/ภาษาถิ่นที่รองรับ:
แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาร์เซอร์ไบจาน, บาสก์, เบลารุส, เบงกาลี, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, มาลาวี, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปีโน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, ครีโอลเฮติ, ฮัวซา, ฮีบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาเลียน, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มราฐี, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, เซโซโท, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, โซมาลี, สเปน, ซูดาน, สวาฮีลี, สวีเดน, ทาจิก, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู, อุสเบกิสถาน, เวียดนาม, เวลส์, ยิดดิช, โยรูบา, ซูลู

เพื่อดูข้อมูลรวมทั้งหมด กรุณาไปที่: https://itranslate.com/languages


---
การต่ออายุการเป็นสมาชิกแบบอัตโนมัติ:
ค่าสมัครสมาชิกมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่เลือกขึ้นอยู่กับแผนสมัครสมาชิก
ราคาจะสอดคล้องกับส่วนราคาเดียวกันที่กำหนดไว้ใน "Apple's App Store Matrix" สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ
* การสมัครสมาชิกทดลองใช้ฟรีจะต่ออายุเป็นแบบจ่ายเงินต่อโดยอัตโนมัติเว้นแต่การต่ออายุอัตโนมัติจะถูกปิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี
* โปรดทราบ: ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ของช่วงทดลองใช้ฟรี (หากมี) จะเสียไปเมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกแบบ PRO ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี
* คุณสามารถยกเลิกช่วงทดลองใช้ฟรีหรือการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อโดยทำการปิดการต่ออายุอัตโนมัติผ่านการตั้งค่าบัญชี iTunes การปิดจะต้องทำก่อนช่วงทดลองใช้ฟรีหรือช่วงที่สมัครสมาชิกไว้สิ้นสุดลง 24 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงิน การยกเลิกจะมีผลหลังวันสุดท้ายของช่วงที่สมัครสมาชิกไว้รอบปัจจุบัน และคุณจะถูกลดเป็นบริการฟรีแทน
* บัญชีจะถูกเรียกเก็บค่าต่ออายุภายใน 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดรอบปัจจุบัน และระบุค่าต่ออายุ

ข้อตกลงและเงื่อนไข:
https://www.itranslate.com/terms-of-service

ลิงก์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
https://www.itranslate.com/privacy-policy

คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้แอ็พ หากต้องการใช้โหมดออฟไลน์ คุณต้องดาวน์โหลดแพ็กเก็จภาษา

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.