دانلود کتاب با کتابراه

دانلود کتاب با کتابراه

Majid Sharifi

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  April 21, 2017

 • Version

  40.0

 • Category

  Books

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  1.5

دانلود کتاب با کتابراه
ASO Report

30 %
 • App name

  Your app name is quite long enough. 22 characters

  Show more
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
 • App description

  Your app description seems to be too short. 765 characters

  Show more
  It's only 765 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show more

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show more

  Version 1.5 released on April 21, 2017
  رفع مشکلات گزارش شده

  Version 1.4 released on April 14, 2017
  بهبود کارایی رفع مشکلات گزارش شده

  Version 1.3 released on January 03, 2017
  رفع مشکلات جزئی

  Version 1.1 released on October 05, 2016
  رفع مشکلات جزئی

دانلود کتاب با کتابراه

Majid Sharifi

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  April 21, 2017

 • Version

  40.0

 • Category

  Books

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  1.5

App Screenshots

دانلود کتاب با کتابراه Screenshot دانلود کتاب با کتابراه Screenshot دانلود کتاب با کتابراه Screenshot دانلود کتاب با کتابراه Screenshot

Books Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
هزاران کتاب، رمان و مجله در جیب شما
» بیش از هزار کتاب رایگان!
» همیشه همراه و در دسترس!
» کتابخانه شخصی خود را بسازید!
» کتاب‌های جدید کشف کنید!

اپلیکیشن کتابراه امکان دسترسی قانونی به هزاران کتاب، رمان و مجله را از طریق موبایل، تبلت و رایانه برای شما فراهم می کند. شما با استفاده از اپلیکیشن کتابراه همیشه و همه جا به کتابخانه خود دسترسی دارید و می توانید به سادگی از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید. در کتابراه برای همه سلیقه‌ها از داستان و رمان تا روانشناسی و علمی و... کتاب‌هایی پیدا می شود.

با استفاده از اپلیکیشن کتابراه می توانید:
- هر روز کتاب‌های جدید را دانلود کنید.
- کتاب‌های مورد علاقه را به کتابخانه خود اضافه کنید.
- نظر خود را درباره کتاب‌ها ثبت کنید.
- دیدگاه دیگران در مورد کتاب‌ها را بخوانید.
- با رعایت حقوق ناشرین و نویسندگان کتاب بخوانید!

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Hey!

Did you know that AppTweak is actually much more than this free ASO tool?

Our powerful ASO platform provides you with all the data, insights and features
you need to increase your app visibility and downloads.

Learn more about AppTweak More Free Tools