ليست خلافي خودرو

ليست خلافي خودرو

Jafar Karbalaei

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  February 21, 2017

 • Version

  40.0

 • Category

  Utilities

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  3

ليست خلافي خودرو
ASO Report

27 %
 • App name

  Your app name is quite long enough. 16 characters

  Show more
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
 • App description

  Your app description seems to be too short. 709 characters

  Show more
  It's only 709 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show more

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show more

  Version 3 released on February 21, 2017
  رفع ایرادات برنامه

  Version 2.5 released on January 08, 2017
  - رفع ایرادات گزارش شده - بهبود عملکرد برنامه

  Version 2 released on December 05, 2016
  رفع ایرادات جزیی و بهبود برنامه

  Version 1.5 released on November 15, 2016
  رفع ایرادات جزیی و بهبود برنامه

ليست خلافي خودرو

Jafar Karbalaei

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  February 21, 2017

 • Version

  40.0

 • Category

  Utilities

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  3

App Screenshots

ليست خلافي خودرو Screenshot ليست خلافي خودرو Screenshot ليست خلافي خودرو Screenshot

Utilities Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
با این نرم افزار به راحتی میتوانید از کلیه جرایم خودرو خود با جزییات دقیق آن آگاه شوید و پرداخت کنید.
جزییات دقیق خلافی ها شامل موارد زیر میشود:
- شهر و محل دقیق تخلف
- شرح و نوع هر تخلف
- مبلغ هر تخلف
- تاریخ تخلف

* آیا میدانید مسیر هایی که بیشتر جریمه شده اید دقیقا کجا بوده تا در آن مسیر ها با احتیاط بیشتری رانندگی کنید؟
* بعد از افزایش نرخ جرایم رانندگی میدانید چقدر جریمه شدید؟برای چی؟کی؟و کجا؟
* آیا میدانید جرایم خودروتان پس از شصت روز در صورت پرداخت نکردن دو برابر میشود؟

دیگر نیازی نیست برای گرفتن لیست کامل خلافی خودروتان به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنید در هر زمان میتوانید با یک کلیک شرح دقیق تخلفات خود را ببینید.

در صورت هرگونه سوال با پشتیبانی نرم افزار در ارتباط باشید:
ایمیل:mjnadev@gmail.com

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Hey!

Did you know that AppTweak is actually much more than this free ASO tool?

Our powerful ASO platform provides you with all the data, insights and features
you need to increase your app visibility and downloads.

Learn more about AppTweak More Free Tools