من مامانم

من مامانم

Ravi Resaneh

 • Store

  Apple
 • Category

  Social Networking

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  May 12, 2017

 • Current version

  0.11

 • Avg ratings

  0.0

من مامانم

App Power
 • App name

  Your app name is too short. 9 characters

  Show ASO best practices
  Titles weigh a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 2245 characters

  Show ASO best practices
  You have 2245 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on May 12, 2017. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

من مامانم

Ravi Resaneh

 • Store

  Apple
 • Category

  Social Networking

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  May 12, 2017

 • Current version

  0.11

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

من مامانم Screenshot من مامانم Screenshot من مامانم Screenshot من مامانم Screenshot

Social Networking Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
All the Moms Together, Make the World Happier

Man Mamanam is the leading social network for Iranian women specially mothers.
Man Mamanam has opened a new gate for Iranian women to use technology as a tool for better life.
Man Mamanam contains everything which is good and necessary for being the best mom. Iranian women can read lots of articles about any subject that they prefer, and they can learn many ideas from each other in online groups.

• Ask questions and leave comments on articles
• Original contents created by professionals
• Up-to-date and academic articles about different kinds of subjects.
• Easy to use
• Online group chats for women
• Pregnancy week by week
• Beautiful and unique design
• Personal settings
• Easy access to related outsource pages for mothers


"من مامانم" گروهی است که با انگیزه والای عشق به مادران و فرزندان ایران سرچشمه گرفته و سرلوحه کار خود را "مادر
دانا، فرزند توانا" قرار داده است.

"من مامانم" در طول فعالیت یک ساله خود همواره تلاش داشته بستری امن و صمیمی برای مادران و به خصوص تازه مادران فراهم کند تا بتوانند در این فضا در کنار کسب آگاهی های موثق و قابل اعتماد، تعامل گروهی با سایر مادران و کارشناسان نیز داشته باشند. تا از این طریق هم بتوانند احساسات و دغدغه های خود را در محیطی امن و پذیرا بیان کنند و هم بتوانند از نظرات و تجارب دیگر مادران و کارشناسان مربوطه بهره مند گردند.
"من مامانم" در این یک سال توانست اعتماد هزاران مادر ایرانی را جلب کرده و با خود و اهداف گروه همراه نماید. پشتوانه اعتماد و همراهی و عشق این عزیزان ما را بر آن داشت تا اهداف خود را ادامه داده و این بار گام در راهی جدید بگذاریم. شوق همراهان من مامانم به آگاهی و یادگیری پشتوانه ما برای طراحی ابزار جدیدی شد که بتواند در فضای مجازی نقش کتابخانه ای جامع، کاربردی و در دسترس برای مادران مشتاق را ایفا کند.
"من مامانم" اکنون جامعه ایست یکپارچه با بیش از 50 هزار عضو که همگی درست در دست هم به سوی تحقق شعار "مادر دانا، فرزند توانا" در حرکت پیوسته هستند.
امید آنکه این بار نیز بتوانیم در کنار هم به آرزوها و اهدافمان جامه عمل بپوشانیم.


• مطالب علمی به روز در طبقه بندی های مختلف
• امکان تبادل نظر و پرسش و پاسخ در مورد مطالب
• استفاده از کارشناسان خبره در تولید محتوا
• دسترسی ساده و آسان در همه جا
• طراحی بسیار زیبا
• کاربری ساده
• امکان گفتگو آنلاین در تالارهای گفتگو به تفکیک موضوع
• امکان دسترسی با تنظیمات شخصی

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!