S-token

S-token

 • Store

  Apple

 • Category

  Finance

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  December 12, 2017

 • Current version

  1.0.5

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • S-token Screenshot
 • S-token Screenshot
 • S-token Screenshot
 • S-token Screenshot

Finance Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

МАКЕДОНСКИ:
Шпаркасе сТокен претставува апликација која се користи за проверка на идентитетот на клиентот кога пристапува на апликацијата за електронско банкарство и за потврда на плаќањата преку електронско банкарство (авторизација).
Откако апликацијата ќе се инсталира, потребно е да се активира со внесување на корисничко име и иницијална лозинка кои можете да ги добиете со поднесување на Пристапница за електронско банкарство во било која експозитура на Банката или преку Online аплицирање за оваа услуга.
По внесувањето на корисничко име и иницијална лозинка, следи поставување на ПИН. Во моментот кога се поставува ПИН, постои ПИН асоцијација која се состои од назив на држава и приказ на нејзиното знаме. Целта е ПИН асоцијацијата да ни помогне да внесеме точен ПИН во моментот на користење на апликацијата.
По извршената инсталација и активација на Шпаркасе сТокен, за понатамошно користење на апликацијата не е потребно телефонскиот апарат да биде поврзан на Интернет.
Во иднина за користење на електронското банкарство со помош на апликацијата сТокен, доволно е со себе да го носите само Вашиот мобилен телефон.
СИГУРНОСТ:
Користењето на апликацијата е максимално сигурно. Шпаркасе сТокен се отвора со ПИН кој го знае само корисникот. Во случај на кражба на телефонот и обид за пристап и злоупотреба на електронското банкарство, со внесување на неточни податоци за најава се блокира корисничкиот профил со што дополнително се спречуваат несакани ситуации.


ENGLISH:
Sparkasse token is an application that is used for verification of the clients identity when the client uses the application for electronic banking and for approval (authorization) when it is paid through electronic banking.
After installation of the application, it is necessary to activate the user name and initial password that will be given to you by submitting the Application form for electronic banking in any branch of the Bank or through Online application for this service.
After the registration with the user name and initial password, a PIN should be installed. When the PIN is installed, there is a PIN association including the countries name and flag. The purpose of the PIN association is to help input the correct PIN in the moment of usage of the application.
After the installation and personalization of the Sparkasse token, for the further usage of the application it is not necessary the mobile phone to be connected to the Internet.
In the future, for using the service of electronic banking with the application sToken it is only necessary to carry your mobile phone.
SAFETY:
The usage of the application has maximum safety. The Sparkasse token is opened with a PIN that only the user knows. In case of theft of the mobile phone and attempt for access and abuse, with input of incorrect data for publishing the users profile is blocked and further complications are prevented.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.