ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont

ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont

Tirdtoon Samaroek

 • Store

  Android
 • Category

  Personalization

 • Country

  Canada

 • Language

  English (Canada)

 • Last update

  October 13, 2012

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  4.2

ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont

The font. J. The jasmine. 6 Flipfont fonts for Android from the national fonts of SIPA.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 28 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description looks great! 87 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 936 characters

  Show ASO best practices
  It's only 936 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that will make your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, descriptions on Google Play are taken into account by the algorithm so it is important to add relevant and important keywords in your copy. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app description.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  We only found 3 screenshots. It is recommended to use all 8 available slots. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first screenshots as they will be displayed in the Search Results on the Play Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on October 13, 2012. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont

Tirdtoon Samaroek

 • Store

  Android
 • Category

  Personalization

 • Country

  Canada

 • Language

  English (Canada)

 • Last update

  October 13, 2012

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  4.2

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont screenshot ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont screenshot ฟอนต์ด.ญ.มะลิป.6แบบ Flipfont screenshot

Personalization Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
เป็นฟอนต์อักษรแบบ Flipfont ระบบสำหรับมือถือ Android หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถแสดงผลแบบ Flipfont

วิธีใช้งาน:
1. ดาวน์โหลดลงไปที่อุปกรณ์
2. เลือกเมนูการตั้งค่า -> จอภาพ -> การแสดงผลหน้าจอ -> รูปแบบอักษร
3. เลือก TH Mali Grade 6 by Phuphansoft ITSolutions
4. กดปุ่มเริ่มใหม่ทันที

หมายเหตุ:
- App ตัวติดตั้ง Flipfont พัฒนาโดยเทิดทูล สมาฤกษ์ แห่งภูพานซอฟต์ ไอทีโซลูชั่นส์และสกลนครเซอร์วิส โอเอ
- ฟอนต์ตัวอักษร TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) จากโครงการฟอนต์แห่งชาติ เป็นสัญญาอนุญาตฟอนต์แบบ GPL 2.0 + Font exception โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ฟอนต์ตัวอักษร TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

ขอบคุณ:
- เว็บฟอนต์.คอม ผู้เติมวิญญาณใส่งานอักษรให้ชาวโลก
- ลิงส์ฟอนต์ตัวอักษร TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) --> http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!